Porowhita Cushion

A charted Needlepoint Design


Next Previous